Scrolls of Lore Forums  

Go Back   Scrolls of Lore Forums > Ardeiute

Conversation Between Ardeiute and duynewcom
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. duynewcom
    06-20-2017 03:07 AM
    duynewcom
    Da vẽ nổi : Còn gọi là mề đay giả. Nếu dùng thuốc trị nổi mề đay một vật tù đầu xát nhẹ lên da, vài triệu chứng nổi mề đay phút sau trên da sẽ nổi gồ lên một trẻ bị nổi mề đay vệt màu hồng. Có thể đi kèm nổi mề đay.

All times are GMT -7. The time now is 08:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.