Scrolls of Lore Forums  

Go Back   Scrolls of Lore Forums > Altos

Conversation Between Altos and nhidongthoitai12
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. nhidongthoitai12
  02-11-2016 11:21 PM
  nhidongthoitai12
  Chorus: giảm c?n bằng vỏ bưởi Chorus:
  Because I?m too lone vỏ bưởi c? t?c dụng g? lonely lonely, girl
  Xung quanh đ?ng vui t?c dụng của bưởi sao m?nh thật c? đơn
  Bao nhi?u suy tư hoa T?c dụng của c?i bưởi mang cứ dồn v?o l?ng
  Chỉ ri?ng anh th?i giảm c?n bằng bưởi Chỉ ri?ng anh th?i
  N?n đ?i khi anh muốn giống c?y bưởi diễn t?m sự c?ng người lạ

All times are GMT -7. The time now is 09:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.